Nguyễn Thị Hiền

Liên Hệ Nhanh

Finance Consultant

Cô Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Hiền

Kỹ năng chuyên môn

Planning 80%
Consulting 95%
Management 89%
Development 90%

Trải nghiệm & Hoạt động

Nguyễn Thị Hiền